»Det« är den danska systemdiktningens viktigaste monument, en magnifik skapelseberättelse som ritar upp flera av sextiotalets mest verksamma ideologiska och estetiska positioner. Det obetydliga ordet »det« växer i en grandios gest ut till ett universum, en värld genomkorsad av samtida röster: kvinnorörelsens frågor, ideologikritiska ansatser, diskussionen om språkets spännvidd.

Den danska poeten Inger Christensen hörde fram till sin död vintern 2009 till den danska modernismens absolut mest centrala namn, läst och älskad både av kritikerkåren och den läsande allmänheten. I höst inleder Modernista en större sammanhängande satsning på hennes författarskap med att ge ut genombrottsverket »Det« i svensk tolkning av poeten Marie Silkeberg.

»›Det‹ är på ett tydligt sätt präglad av sextiotalet med dess utopiska implikationer, men trots detta är boken inte daterad eftersom den behandlar det mest grundläggande: tingens natur och människans utsatthet.«

»›Det‹ är helt enkelt ett ytterst angeläget och vackert diktverk.«

Pär Thörn
Aftonbladet

»Jag blir oerhört lycklig av dessa texter. De påminner mig dels om en tid, slutet av 1960-talet, då allt tycktes vara möjligt, och dels om en lyrik som man kunde införliva som erfarenhet och kunskap, samtidigt som den står i bjärt kontrast till den postmoderna språkleken, den som tar till så stora gester men i sig själv är så skramlande tom. Hos Christensen möter vi poesin som hjärte-angelägenhet.«

Thomas Nydahl
Kristianstadsbladet

Köp »Det« här.