NORDENS BISKOPS-ARNÖ
S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. Fax +46 (0)171 520 82
E-post: exp.biskops-arno @folkbildning.net

År 2007 arrangerar Nordens Biskops Arnö tre författarseminarier:

1. 10 -13 maj 2007 ett seminarium som vänder sig till de mer etablerade, skönlitterära författarna med rubriken “Alternativ publicering/ Litterär innovation?”. Anmälningar före 1 april.

2. 31 maj – 3 juni 2007 ett seminarium för barn- och ungdomsboksförfattare samt illustratörer med rubriken “In i barndomslandet – barndomens återkomst”. Anmälningar före 1 april.

3. 26 – 30 juni ett nordiskt debutantseminarium för nordiska
författardebutanter. Anmälningar före 1 maj.

Deltagande och anmälan

Dessa seminarier arrangeras med stöd från Nordiska Ministerrådet och i samarbete med de nordiska författarföreningarna. Seminarierna är öppna för alla i Norden verksamma författare. Anmälan kan göras till någon författarföreningarna eller direkt till Nordens Biskops Arnö. Eftersom deltagarna i seminariet Alternativ publicering kan förväntas utgöras också av personer som inte är medlemmar i författarföreningarna, ber vi föreningarna sända vidare anmälningar till Biskops Arnö, så att vi får sätta samman den slutliga deltagarlistan i samarbete med redaktionen för Litlive.
Kostnaden för resa och upphälle täcks genom stipendier som fördelas
bland deltagarna med syfte att tillförsäkra seminariet en representativ, nordisk sammansättning.


Deltagarantalet är alltså begränsat. Det finns möjlighet för ytterligare ett antal intresserade att delta för en seminarieavgift på 2500 kronor. Det kan också vara möjligt att till en mindre kostnad ta del av seminariets föreläsningar.

Det förutsätts att deltagare under 36 år söker resebidrag från den
särskilda nordiska stipendieordningen Sleipner.

Presentation av 2007 års seminarier

1. 10 -13 maj 2007 “Alternativ publicering/ Litterär innovation?”

Seminariet är ett samarrangemang mellan Biskops Arnö och nätportalen Litlive (med författare och kritiker från Skandinavien som redaktörer: Pablo Henrik Llambias, Martin Glaz Serup från Danmark, Annelie Axén från Sverige och Mariann Enge från Norge).
Litlive är i färd med att utvidga sitt arbete från Danmark till Norden och seminariet ska ses som ett tillfälle för författare och nyetablerade nätaktörer att träffas på Biskops Arnö för fortsatt nordiskt nätverksbygge.

Seminariets tema:
Syftet med seminariet är att diskutera nättidskrifter och bloggpublikationer som en ny litterär offentlighet, en företeelse som kommit att bli en förlängning av det sammanhang som under föregående sekel skapats av små förlag/tidskrifter.
(Titeln på seminaret utgår från Charles Bernsteins inflytelserika artikel från 1993, Provisional institutions: Alternative presses and poetic innovation.)

Seminariet vill sätta fokus på följande frågeställningar:

– nätmediets speciella möjligheter; gratisprincipen, tillgängligheten, nedbrytning av geografiska gränser, demokratipotentialen, möjligheten till omedelbar respons, interaktivitet, kollektiva projekt samt uppmärksamma
hur litterära verk kan förflytta sig mellan olika medier (nätprojket blir böcker och omvänt).
– hur påverkar nätmediet skrivandet? Processkrivande? Dagbokslitteratur? Ögonblickslitteratur? Bloggen som litterär genre? Hur förhåller sig nätet till traditionell utgivning i bokform?
– Finns det outnyttjade möjligheter? Kan nätet användas på andra sätt, litterärt/kritiskt?

Programmet är inte helt färdigt. Vi räknar med ett möte där alla
deltagare bidrar med sina erfarenheter men följande personer har tackat ja till att föreläsa över seminariets ämne: Caroline Bergvall, brittisk-norsk poet, Hubert van den Berg, litteraturvetare från Holland, Marianne Ping Huang, dansk litteraturvetare och kritiker och Leevi Lehto, finsk poet,
översättare och programmerare.

Seminariet leds av Mariann Enge och Martin Glaz Serup från Litlive och Ingmar Lemhagen från Nordens Biskops Arnö. Anmälan före 1 april.

2. 31 maj – 3 juni 2007 In i barndomslandet – barndomens återkomst.
Ett seminarium för författare och illustratörer av barnböcker

Oplæg:
1. Clarence Craaford, psykoanalytiker, författare Med utgångspunkt från sin bok Barndomens återkomst (1996), som alla seminariedeltagare erhåller i förväg, talar han om ”minnets irrvägar från psykoanalytikerns synpunkt: De vildaste fria fantasierna avslöjar de djupaste sanningarna. Det är inte
så lätt att fantisera en skröna”.

2. Tordis Ørjasæter, pedagog, författare, som i In i barndomslandet (2005) visar hur barndomsminnen förvaltas i mogna författar-
skap med utgångspunkt från en undersökning av texter av Selma Lagerlöf, Sigrid Undset och Tove Jansson.

3. Ulf Stark, mångsidig författare i skilda genrer. Den egna barndomen är alltid närvarande i hand texter. Ex: Mitt liv som Ulf.

Workshoptema:
Deltagarna bearbetar i text och bild sina egna och kamraters
“barndomsbilder”. Övning i att bejaka och aktualisera den egna barndomen och samtidigt reciprokt “ta in” och ta hand om den andres bilder. För alla är ju barndomen så närvarande, ibland som negation men alltid som styrande kraft. Det handlar om att formulera sig i texter som knyter an också till barndomens “täckminnen”, Crafoords begrepp för minnen vi diktar för att uthärda, förstå, härbergera barndomsupplevelser.

När deltagare utsetts kommer vi att sända ett ex. av Ørjasæters och
Craafords böcker till var och en. En bok av Ulf Stark kommer också att utdelas till deltagarna.

Anmälan om deltagande sker till respektive författarförening, som sedan meddelar Biskops-Arnö. Antalet deltagare kvoteras enligt klassisk modell(se ingress). Vi ser emellertid gärna att Författarföreningarna i Norge, Finland, Dammark, Sverige överväger att sända en representant, som har icke-nordisk kulturbakgrund, d v s är invandrad författare eller författare som skriver på annat språk än de som historiskt sett förekommer i Norden.

Stig Dagerman säger i Ett barns memoarer: Som barn är vi alla diktare. Aksel Sandemose i En flygting krysser sit spor: Ungdomen är den tid då vi lär oss vilken mask vi skall bära.
Detaljprogram och praktiska upplysningar inom kort.

Seminariet leds av författaren Kalle Güettler och Birgitta Östlund från Biskops Arnö Anmälan före 1 april.

3. 26 – 30 juni Nordisk debutantkurs

Till debutantseminariet inbjuds som vanligt deltagare
som just har debuterat eller står i begrepp att debutera som författare. Vistelsen vid seminariet kan betraktas som ett debutantstipendium. Deltagare utses av författarföreningarna inom respektive språkområde. Arbetet utgår från de deltagande debutanternas egna texter. Dessutom medverkar ett par inbjudna föreläsare och de författare som fungerar som handledare under veckan. Förra årets handledare var Majse Aymo-Boot från Danmark, Agneta Enckell från Finland och Erling Kittelsen från Norge. Vi räknar med att de kommer tillbaka. Seminariet leds av författaren Joar Tiberg.
Anmälan före 1 maj.


Aktuell information om seminariernas program kommer att kunna hämtas på följande adresser: www.biskops-arn.se , www.Litlive.dk och www.norden.org