”Marken vet inte om den är allt­för själv­upp­ta­gen, men den har fått det bättre med sig själv sedan den bör­jat med yoga.”

Vilken är kol­lek­ti­vets röst i indi­vi­du­a­lis­mens tide­varv? Hur
for­mas den? Vad ocku­pe­ras den av? I Martin Glaz Serups dikt­sam­ling
Marken utsägs det som vårt kol­lek­tiva under­med­vetna går och bär på, medan all­ting hand­lar om annat.

Marken, av för­fat­ta­ren själv kal­lad ”allas själv­bi­o­grafi” är
en dikt, en plats och ett konst­verk, en karak­tär och en modern roman.
Texterna i dikt­sam­lingen blev ursprung­li­gen utställda på gal­le­rier
i Århus och Los Angeles, för att 2010 ges ut som bok i Danmark. Marken
är också ett pro­vo­ka­tivt, sorg­ligt och roligt dikt­do­ku­ment över
en själv­upp­ta­gen sam­tid med en under­tryckt hybris, ett
mark­nads­an­pas­sat med­ve­tande, skamsna till­kor­ta­kom­man­den och
en pas­sio­ne­rad läng­tan efter oanständighet.

Martin Glaz Serup, född 1978, har sedan debu­ten 2002 med dikt­bo­ken Shylas ansigt utgi­vit sju dikt­sam­lingar och sju barn­böc­ker. Han är med­grun­dare av den lit­te­rära kol­lek­tiv­blog­gen Promenaden samt por­ta­len Litlive,
ett nor­diskt nät­ma­ga­sin för lit­te­rär kri­tik. Serup, en dansk
arv­ta­gare till den ame­ri­kanska L-A-N-G-U-A-G-E-skolan, arbe­tar
kon­cep­tu­ellt, tvärnor­diskt och gärna via nätet. 2006 mot­tog han
lyrik­pri­set Michael Strunge-Prisen.

Med Marken intro­du­ce­rar 10TAL Bok Martin Glaz Serups ori­gi­nella för­fat­tar­skap för en svensk publik. Stewe Claseon har över­satt och UKON har skri­vit efterord.

Recensionsdag 26 oktober.

Köp boken här!